top of page

שדרוג מדיניות האבטחהכחלק משיפור השירות, בוצעה הקשחה של מדיניות הסיסמאות ב-NegevHPC. על כל סיסמה להכיל לפחות 10 תווים, ולשלב לפחות שלוש מבין קבוצות התווים הבאות: ספרות; אותיות קטנות באנגלית; אותיות גדולות באנגלית; וסימני פיסוק. כמו כן, יש לבחור סיסמה השונה מחמש הסיסמאות האחרונות.


בהתאם למדיניות הסיסמאות החדשה, בפעם הבאה שתתחברו לאשכול ייתכן שתדרשו על-ידי המערכת להחליף את הסיסמה הקיימת. במהלך התהליך תתבקשו להזין את הסיסמה הנוכחית ואת הסיסמה החדשה, בדומה למוצג בתמונה להלן:


בכל מקרה של תקלה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך מערכת הצ'אט באתר.


RECENT POST
bottom of page