top of page

חיבור ממכשירי אנדרואיד

שימו לב: מיועד רק לבעלי גישת ROOT למכשיר!

1) יש להתקין את האפליקציות הבאות:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fortinet.forticlient_vpn

https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh

2) נריץ את Terminal Emulator ונריץ בו את הפקודה:

ls /sys/class/net

3) נקבל רשימה של ה-device-ים עבור תקשורת רשת במכשיר (למשל:)

4) נשאיר את ה-terminal פועל ברקע ונפעיל את FortiClient. בהפעלה הראשונה נתבקש להגדיר רשת VPN. נבחר:

5) נלחץ על Create ואז:

6) בסיום ההגדרות, נתחבר באמצעות לחיצה על Connect:

7) נחזור ל-terminal ונריץ שוב את אותה פקודה. נזהה שהתווסף device (לרוב ייקרא ppp0 או tun0):

8) נריץ את הפקודה su כדי לקבל הרשאות root. (ייתכן שה-Android יבקש הרשאה לעשות זאת).

9) נריץ את הפקודה הבאה:

ip route add 10.10.10.0/24 dev tun0 table tun0

10) נוודא שהפקודה התבצעה כהלכה על-ידי הרצה של הפקודה:

ip route get 10.10.10.56

אם קיבלנו בפלט את צמד המילים dev tun0, מצבנו טוב:

11) נפתח את JuiceSSH ונגדיר בו חיבור חדש לכתובת 10.10.10.74 (במקום שבו מופיע בתמונה להלן 10.10.10.56).

ב-Identity נייצר חדש עם פרטי המשתמש שלנו.

12) התחבר לחיבור שיצרנו זה עתה.

13) נריץ sinfo ונקבל תוצאות של מצב המחשב - ומכאן ניתן להריץ:

RECENT POST
bottom of page