top of page

Pflotran in NegevHPC


תוכנת הסימולציה Pflotran היא פיתוח משותף של מעבדות לאומיות מובילות במשרד האנרגיה כמו גם אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. התכנה היא בעלת רישיון קוד פתוח GNU LGPL.

Pflotran מספקת סימולציה של תרחישים שונים ומבצעת חישובים מגוונים העוסקים בזרימת על פני השטח ובתת השטח של חומרים נקבוביים.

מהיום Pflotran נגישה גם מ-NegevHPC באמצעות מערכת המודולים. הגרסה שהותקנה עובדת עם Intel Parallel Studio 2018, כאשר את ממשק ה-MPI מספק OpenMPI בגרסה 1.10.7. דרך Pflotran נעשה שימוש בספריית HDF5 מקבילית (גרסה 1.10.1) ו-PETSC (גרסה 3.10.2).

כדי להתחיל להשתמש ב-Pflotran יש לרשום את הפקודות הבאות, או להכניס אותן לקובץ ה-bashrc:

module purge

module load intel/18.0.1.163 openmpi/1.10.7 phdf5/1.10.1 petsc/3.10.2 pflotran/1.0.0

RECENT POST
bottom of page