top of page

משתמשים חדשים, הקצאות חדשות ותקשורת חדשה

במהלך הימים האחרונים קיבלנו את הפניות והבקשות של משתמשי הגריד בנוגע להקצאות המשאבים. לאחר בחינת הבקשות, בצענו תכנון מחדש של חלוקת המשאבים. בנוסף, תקשורת Ininiband מהירה 56Gb/s הותקנה בשרתים node025-node035.


מעתה יהיו שלוש מחיצות מרכזית ב-NegevHPC:


grid מחיצה המיועדת לריצות סדרתיות וריצות מקבילות של לא יותר מ-32 ליבות.

השרתים המשוייכים למחיצה זו מחוברים בתקשורת Ethernet ולפיכך צפויים להאטה של כ-50% בזמני הריצה בריצות מקביליות המשתמשות ביותר משרת חישוב בודד. המחיצה מורכבת מ-14 שרתי AMD Opteron 6376 (כ-300GFlop/s) ועוד 8 שרתי Intel Xeon E5-2683 v4 (כ-1.1TFlop/s).


cluster מחיצה המיועדת לריצות מקביליות של למעלה מ-32 ליבות.

השרתים המשויכים למחיצה זו מחוברים בתקשורת Infiniband ולפיכך צפויים רק להאטה של כ-10% בזמני הריצה בריצות מקביליות המשתמשות ביותר משרת חישוב בודד. המחיצה מורכבת מ-11 שרתי Intel Xeon Gold 6130 (כ-2.2TFlop/s).


mixedp מחיצה המכילה את כל שרתי החישוב ומיועדת לריצות embarrassingly parallel גדולות במיוחד.


כל המחיצות מוגדרות לתת עדיפות לשרתים מהירים. באופן כזה, השרתים המהירים יותר יוקצו קודם למשימות שישלחו ורק במידה והם לא יהיו פנויים תינתן הקצאה בשרתים איטיים יותר.

להלן רשימת ההקצאות של משתמשי הגריד השונים. אם יש פער בין הצרכים להקצאות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בצ'אט.


RECENT POST
bottom of page